باسمه تعالی

متقاضیان محترم جهت اطلاع از نحوه تشکیل پرونده بررسی صلاحیت عمومی ،

با توجه به درخواست مورد نظر ، نسبت به دانلود فرم شماره یک اقدام نمایند

درخواست

دانلود فرم شماره یک

ارتقا مرتبه علمی

فرم پرسشنامه اعضای هیات علمی متقاضی ارتقا مرتبه علمی 

تبدیل وضعیت استخدامی

فرم پرسشنامه اعضای هیات علمی متقاضی تبديل وضعيت  استخدامی

ادامه تحصیل (بورس)

فرم پرسشنامه اعضای هیات علمی متقاضی ادامه تحصیل در مقطع دکتری

عضویت – راتبه – طرح سربازی

فرم پرسشنامه متقاضی عضویت و استخدام هیات علمی

حق التدریس

فرم پرسشنامه متقاضی حق التدریس

 

دبیرخانه هیات اجرایی جذب استان فارس