جناب آقای دکتر حمزه ساروئی

 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به آدرس پست الکترونیکی: saroei@iaushiraz.ac.ir
  ارسال نمایید .