نام: مهدی 

نام خانوادگی: خشنود

تحصیلات: دانشجوی کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر

نوع استخدام: قرار دادی 

تاریخ استخدام:21/7/89

آدرس پست الکترونیکی : mehdi.kh65@chmail.ir

سمت اجرایی :مسئول دفتر ریاست

 سوابق اجرایی :کارشناس پژوهشی دانشکده اقتصاد و مدیریت ، رئیس دفتر فرهنگ دانشکده اقتصاد و مدیریت