نام : سیدمحمدحسین    

نام خانوادگی: معزی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

سمت اجرایی: رئیس دفتر ریاست دانشگاه

سوابق اجرایی: مسوول امورفرهنگی، مدیرحراست، مدیر روابط عمومی، رئیس اداره امور دانشجویی

تاریخ استخدام: 3/8/77

آدرس پست الکترونیکی: smhmoezzi@gmail.com