نام: مهرداد       

نام خانوادگی: ايزدي

تحصیلات: مهندسي منابع طبيعي

نوع استخدام: رسمي قطعي

نوع فعالیت: مسوول دبیرخانه حوزه ریاست